Všeobecné obchodné podmienky

čl. I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky objednania a výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len ako „VOP“) upravujú podmienky internetovej objednávky a výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.lekarenzvolen.sk (ďalej len „doména“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod názvom:

Lekáreň u Škorpióna, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou NaturePharm, s.r.o., IČO : 47 403 136, so sídlom Svätotrojičné námestie 13/13, 936 01 Krupina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 25235/S, Kód PZS: P61907160301.

V ĎALŠOM TEXTE TÝCHTO VOP SA POUŽÍVAJÚ NASLEDOVNÉ DEFINÍCIE POJMOV:

Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (tiež aj ako ZoOS),

ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Držiteľ povolenia: spoločnosť NaturePharm, s.r.o., IČO : 47 403 136, so sídlom Svätotrojičné námestie 13/13, 936 01 Krupina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 25235/S,

Verejná lekáreň Lekáreň U Škorpióna: verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni pod označením „Lekáreň U Škorpióna“,

Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Lekáreň u Škorpióna prevádzkuje verejnú lekáreň,

Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto VOP,

Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,

Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a zároveň taký liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,

Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,

Doplnkový sortiment: kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,

Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,

Miesto predaja : miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Lekáreň u Škorpióna prevádzkuje verejnú lekáreň.

Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu oznámená Držiteľom povolenia po doručení objednávky Objednávateľovi v čase vytvorenia Objednávky,

Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.

Orgánmi dozoru pre Internetový predaj sú nasledovné inštitúcie:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 pre Internetový predaj liekov a zdravotníckych pomôcok,

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre Internetový predaj ostatného sortimentu.

čl. II. Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

Objednávateľ môže prostredníctvom elektronického formulára kontaktovať Držiteľa povolenia za účelom objednania Tovaru, a to vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.lekarenzvolen.sk.

Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.

Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.

Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:

 • identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 1 týchto VOP,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,
 • účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Objednávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené v čl. VIII a IX. týchto VOP,
 • že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,
 • znenie týchto VOP,
 • znenie Všeobecných podmienok Vernostného programu www.lekarenzvolen.sk, ak Objednávateľ je držiteľom vernostnej karty a pri uskutočnení Objednávky využíva výhody tohto programu.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Zákaznícka linka.: +421 918 484 113
dostupná každý pracovný deň v čase od 08:30 hod do 16:00 hod.

e-mail: uskorpiona@liekovo.sk

čl. III. Dodanie Tovaru

Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky len osobným odberom v Prevádzkarni Držiteľa povolenia.

Držiteľ povolenia po doručení objednávky bude kontaktovať Objednávateľa za účelom oznámenia, či požadovaný Tovar môže zabezpečiť, v akej lehote a za akú Kúpnu cenu. Po odsúhlasení Objednávateľom oznámi Držiteľa povolenia kedy si Objednávateľ môže prevziať Tovar v Prevádzkarni Držiteľa povolenia a  zaplatiť Kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.

Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.

Zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.

Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

čl. IV. Kúpna cena

Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Držiteľa povolenia na Objednávateľa až riadnym zaplatením Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, pokiaľ je Objednávateľ povinný popri Kúpnej cene zaplatiť aj Súvisiace náklady.

Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti k rukám príslušného pracovníka Držiteľa povolenia,
 • bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet Držiteľa poovlenia,

čl. V. Záruka a nároky z vád

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.

Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky.

Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

 • odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 • zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Lekáreň u Škorpióna, Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen.

Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.

Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.

Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov resp. zdravotníckych pomôcok ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia, ak je liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, obsahuje iný počet balení lieku, liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch, liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak bola dodaná :

 • poškodená zdravotnícka pomôcka,
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil, a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Držiteľ povolenia doručil v lehote podľa bodu 3 a 4 na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Lekáreň Zdravie liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

čl. VII. Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.

Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané Objednávateľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii Dokumenty.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.

Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu.

Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.

Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Lekáreň u Škorpióna 2182/11, 960 01 Zvolen alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.

Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

čl. VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému Internetového výdaja je Držiteľ povolenia, a to podľa § 4 ods. 2 písm. b) Zákona.

Prevádzkovateľ IS a Verejné lekárne (ak Objednávateľ zvolí osobný odber v Prevádzkarni Verejnej lekárne) sú sprostredkovateľmi v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona.

Držiteľ povolenia týmto oznamuje Objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona Držiteľ povolenia ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Držiteľom povolenia alebo jeho sprostredkovateľmi v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Internetový predaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo. Ak je Objednávateľ zároveň aj účastníkom Vernostného programu, Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom informačného systému Vernostného programu budú sprístupnené v príslušnej sekcii účtu Objednávateľa vytvoreného pri registrácii pre účely Internetového predaja na www.lekarenuniklinika.sk. Objednávateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že v súlade s pravidlami pripisovania a čerpania bodov vo Vernostnom programe môžu byť jeho osobné údaje spracované pre účely Vernostného programu spracované aj Držiteľom povolenia a naopak, osobné údaje spracúvané pre účely Internetového predaja môžu byť spracované pre účely Vernostného programu. Právne vzťahy medzi jednotlivými subjektmi sú bližšie uvedené v týchto VOP a Všeobecných podmienkach Vernostného programu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Internetovom predaji je zmluvný vzťah medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Tým nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov Objednávateľa v zmysle písomného súhlasu so spracovaním, ktorý Objednávateľ poskytol pri prihlásení sa do Vernostného programu.

Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona sú najmä nasledovné:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Držiteľa povolenia vyžadovať:

 •  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Držiteľ povolenia získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Držiteľ povolenia spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov IV. a V., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Držiteľa povolenia namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Držiteľa povolenia kedykoľvek namietať:

 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Držiteľ povolenia je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • a nepodrobiť sa rozhodnutiu Držiteľa povolenia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Držiteľa povolenia o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Držiteľ povolenia je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Držiteľ povolenia informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Držiteľ povolenia vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijal primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím Držiteľa povolenia s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ Držiteľ povolenia nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je Držiteľ povolenia povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Držiteľovi povolenia bez zbytočného odkladu.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku I., IV. a VI. splní Držiteľ povolenia bezplatne,

Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku II. a III. Držiteľ povolenia poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

Držiteľ povolenia vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku IV. a V. Držiteľ povolenia bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.

Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.

čl. X. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2020.

Držiteľ povolenia je oprávnený tieto VOP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových VOP na webovej stránke www.lekarenuniklinika.sk . Zmena týchto VOP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny VOP.

Prílohy týchto VOP tvoria:

Príloha č. 1: Reklamačný formulár

Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.

Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito VOP, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov